BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Příprava podkladů

Pokyny pro autory

Připravili jsme pro vás několik málo instrukcí, při jejichž dodržení určitě naše spolupráce proběhne hladce a hlavně k oboustranné spokojenosti.

Jelikož jazyk HTML není úplně to pravé médium pro předvedení některých typografických konvencí (např. české uvozovky, pomlčka aj.), doporučujeme vám stáhnout si tyto instrukce ve formátu PDF nebo DOC.

download zazipovaný archiv – formát DOC + PDF [86 kB]
download formát DOC – Microsoft Word [80 kB]
download formát PDF – Acrobat Reader [81 kB]

Zpracování podkladů

Textová část

Může být zpracovaná v programech Microsoft Word (verze 6.0 nebo vyšší), Adobe PageMaker (verze 4.0 nebo vyšší), v ASCII (kódování češtiny Kamenických, Latin II nebo Windows). Zpracování v jiných programech je možné pouze po dohodě. Dále je samozřejmě možné dodat podklady jako rukopis na papíře.

Při zpracování podkladů v elektronické podobě text nijak neformátovat (zarovnání do bloku, vystředění, dělení slov apod.), pouze zarovnat vlevo. Dále nepoužívat tvrdé konce řádků, různé druhy písem (kromě těch pro speciální znaky a na ně je třeba upozornit) a klávesu ENTER používat pouze k oddělení odstavců.

Také by bylo dobré dodržovat následující typografické konvence:

 • Odsazení odstavců NEprovádět pomocí tabulátorů, mezer či jiných znaků, ale nastavením hodnoty odsazení ve vlastnostech odstavce.
 • V textu se nesmí za sebou vyskytovat 2 a více mezer. Výjimku tvoří výpisy zdrojových kódů programů apod.
 • Dvojtečka: před dvojtečkou není mezera, naopak za ní je vždy. Výjimkou je případ, kdy dvojtečka zastupuje znak poměru (2 : 5 – čti „dvě ku pěti“).
 • Závorky: mezera je pouze před začátkem a za koncem závorky, příkl.: Text text text text (závorka) text text text.
 • Mezi hodnotou a jednotkou je vždy tvrdá mezera (ALT+0160) – např. 5 °C, 20 µF, 12 %. Výjimku tvoří údaj vyjadřující úhel (např. 12°) a pokud má jednotka úlohu přídavného jména 12%, 20V (čti: dvanáctiprocentní, dvacetivoltový). Znak pro stupeň sázíme kombinací kláves ALT+248, pro mikro kombinací ALT+0181.
 • Rozdělovník „-“: se používá při souřadných spojeních (propan-butan) a pro podmiňovací formu (budeš-li tam čekat).
 • Pomlčka „-“ (ALT+0150): před i po ní je mezera. Výjimku tvoří záporná čísla (-5,2 °C) a výrazy popisující rozmezí (23–45, čti: dvacet tři až čtyřicet pět). Používá se i pro sazbu odečítacího znaménka (8 – 2 = 6).
 • Rovnice a vzorce: znaménko krát sázíme pomocí obyčejné tečky, po jejích obou stranách jsou mezery (3 . 5 = 15). Stejné pravidlo platí pro sčítání (5 + 3 = 8). Pouze kolem lomítka se mezery nedávají (18/2 = 9). Značka „ד (ALT+0215) se používá u násobků (8× – lze zapsat i jako 8násobek, 8krát apod. Podobně se píše i 8bitový apod.) nebo při zápisu rozměrů (25 × 48 cm).
 • Používá se zásadně desetinná čárka, nikoli tečka (2,851 nikoli 2.851).
 • Uvozovky: v běžném textu se používají výhradně „české“ uvozovky
 • (" – ALT+0132, " – ALT+0147). Ve výpisech programů apod. se používají „počítačové“ uvozovky („).
 • Zkratky: Používají se tyto zkratky – aj., apod., atd., např., popř., pozn., str., tj., tzn., tzv., zvl. Za slovem "viz“ se nepíše tečka, je to rozkazovací způsob od slova vidět.
 • Nepoužívat automatické číslování obrázků, tabulek a nadpisů.
 • Obrázky, tabulky a jinou grafiku neobtékat textem.

Obrázky

V elektronické podobě musí být dodány i zdrojové soubory. Nestačí jejich kopie v dokumentu. Pokud totiž obrázky vložíte např. do wordovského dokumentu, následně jsou tyto pro tisk zpravidla NEPOUŽITELNÉ.

Bez problémů lze používat formáty TIF, BMP, PCX, GIF, JPG pro bitmapové a WMF, AI, EPS, VSD pro vektorové. U těch však nesmí být použita žádná jiná, než standardní, písma anebo musí být veškeré texty převedeny do křivek. Samozřejmě je možné dodat podklady na papíře pro skenování.

Tabulky

V elektronické podobě mohou být vytvořeny v programech MS Word (verze 6.0 nebo vyšší), MS Excel (verze 5.0 nebo vyšší) nebo Visio (verze 3 nebo vyšší). Zpracování v jiných programech je možné pouze po dohodě. Dále je samozřejmě možné dodat podklady na papíře. Při tvorbě tabulek je nejlepší používat co nejjednodušší sazbu (základní fonty, jednoduché a tenké čáry orámování a rozdělení buněk).

Číslování tabulek a obrázků

Číslují se dle tohoto vzoru: obr. 1.1, tab. 2.2 (tedy: kurzívou zkratka obr. nebo tab., následuje pevná mezera (ALT+0160), číslo kapitoly, ve které se obrázek nebo tabulka nachází, tečka a pořadové číslo obrázku či tabulky v dané kapitole). Odkazy na obrázky a tabulky v textu se píší vždy kurzívou a začínají malým písmenem (např.: viz obr. 1.1). Popisky začínají vždy písmenem velkým (např.: Tab. 2.2 Text popisující obsah tabulky), jsou na samostatné řádce a nekončí tečkou. U obrázků jsou popisky pod nimi, u tabulek vždy nad.

Obsah a rejstřík

Je zbytečné, ba nežádoucí, je připravovat předem. Obsah se totiž generuje automaticky a hesla pro rejstřík je nutné označit v některé z korektur. Hesla pro rejstřík se označují zvýrazňovačem přímo v textu. Pokud se zvýrazněný text liší od textu v rejstříku, uvádí se správné znění poblíž zvýrazněného textu.

Často nám chtějí autoři „pomoci“ tím, že rejstříková slova vyhledají a sami je vypíší do zvláštního seznamu, popř. je vygenerují ve svém rukopise (např. pomocí funkce v programu MS Word). Takto připravený rejstřík je k nepotřebě a zbytečně zdržuje vydání knihy.

Vzhledem k tomu, že dáváme přednost kompletnímu elektronickému zpracování knihy a naše nakladatelství disponuje písaři a kresliči, je možné veškeré texty a ručně kreslené obrázky nechat přepsat (MS Word) resp. překreslit na počítači (VISIO).

Pracujeme profesionálně

Proto místo toho, abyste se jako autoři „mořili“ s typografickou tváří knihy (sesazovali text a obrázky sami, formátovali text, sestavovali složité rovnice, snažili se kreslit či skenovat obrázky), věnujte se spíše odborné stránce věci a nechte tyto záležitosti nám. Po zpracování počátečních kapitol si můžeme vzájemně odsouhlasit grafický design a pak dokončit knihu ke vzájemné spokojenosti. Výrazný grafický zásah by po zpracování celé knihy mohl značně oddálit termín vydání.

Výpis nejčetnějších pravopisných chyb

správné tvary slov, ve kterých se často chybuje:

 • standard
 • výjimka

Stručný popis procesu zpracování knihy

Po tom, co od autora převezmeme podklady pro knihu, začíná v naší redakci poměrně složitý proces zpracování těchto podkladů. Pro zjednodušení se omezím pouze na tu část, při které se zpracovávají data v počítači.

 • Nejdříve si připravíme veškeré obrázky a tabulky. Bitmapové obrázky převedeme do stejného formátu (obvykle TIF), upravíme jejich velikost na takovou, v které se potom vsadí do knihy a převedeme je do stupňů šedi (případně B/W, jedná-li se o perovky).
 • Vektorové typicky zpracováváme ve Visiu. Pokud však autor dodá vektorové obrázky v jiném formátu, ponecháme je tak, jak jsou nebo je převádíme do formátu WMF a veškeré texty konvertujeme do křivek.
 • Pro sazbu tabulek používáme MS Word 97.
 • Pak celý text knihy (bez obrázků a tabulek) importujeme do programu PageMaker 6.5, kde sjednotíme styly nadpisů, poznámek apod. a provedeme základní typografickou korekturu.
 • Když je text „vyčištěn“, začneme do něj vkládat již připravené obrázky a tabulky – zlom textu.
 • Pak proběhne několik výtisků z laserové tiskárny a korektur u autora a kniha je připravena do tiskárny.

S jakým SW pracujeme?

V nakladatelství BEN – technická literatura pracujeme výhradně na počítačích PC s operačním systémem Windows NT 4.0 a pro přípravu knih používáme především tento SW: Adobe PageMaker 6.5, Adobe Photoshop 6.0, Visio 2000. Autoři nám obvykle dodávají podklady v programu Microsoft Word.

Jsme samozřejmě schopni zpracovat i podklady z jiných programů, vždy však pouze po dohodě (CorelDRAW, FreeHand, Illustrator atd.).


Jazyky

Amper 2024