BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Reklamace

Informace pro zákazníky – reklamační řád

Provozovatel internetového obchodu, firma BEN – technická literatura, stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup.

        1.

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
 • U zboží prokazuje kupující původ zboží daňovým dokladem (účtenkou, fakturou, dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

        2.

 • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

        3.

 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

        4.

 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

        5.

 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně (popř. emailem) na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

        6.

 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
  • dodání chybějícího zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

        7.

 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

        8.

 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

        9.

 • Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář, který najde na této stránce, nebo ho zašle písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu souvisejícím s vyřizováním reklamace.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 • Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

        10.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

        11.

 • Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího, tj.:
   
  BEN – technická literatura s.r.o.
  Věšínova 140/5
  100 00 Praha 10

  e-mail: shop@ben.cz
  re­klamace vyřizuje: vedoucí zásilkové služby
 

Reklamační formulář

 • připravujeme (zatím nebyl potřeba)

 

Tento reklamační řád platí od 1. července 2002.

Jazyky

Amper 2024