Lektorský posudek

Mobilní roboty

26. 5. 2005, Prof. Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ

Lektorský posudek na knihu:

Předložená odborná publikace obsahuje cca 200 stran textu, v seznamu literatury je uvedeno 132 položek. Souhrn publikací autora publikace obsahuje 18 položek. Publikace shrnuje základní informace o koncepci návrhu a realizace základních funkčních subsystémů mobilního robotu. Z této teoreticky i aplikačně rozsáhlé problematiky jsou podrobněji rozpracovány vybrané části, zabývající se pohonným, senzorickým a řídicím subsystémem.

Členění kapitol publikace

Členění kapitol publikace, jejich srovnatelný rozsah a řazení v textu je logické a funkční. Lze konstatovat, že práce je členěna do kapitol přehledně, návaznost jednotlivých kapitol s drobnými výjimkami jejich pojmenování je správná a má systémovou strukturu. Jako doporučení lze formulovat přesunutí úvodní Kapitoly 1 BASCOM-8051 do závěrečné části, či příloh publikace (je vázaná na jeden funkčně a časově omezený druh kompilátoru a má specializovaný význam jen pro část předpokládaných čtenářů).

Připomínky k obsahové a formální stránce publikace

Po formální stránce je publikace na velmi dobré úrovni, grafické zpracování jak textu, tak především obrázků je přehledné a výstižné.

Nosnými kapitolami jsou Kap. 2 Pohonný subsystém robotu, Kap. 5 Navigace mobilního robotu a Kap. 6 Neuronové sítě. Zde autor výstižně prezentuje nejen světový stav dané problematiky, ale i svůj vlastní přínos k rozvoji této části mobilní robotiky. Z pohledu popisu koncepce řízení robotu by bylo vhodné neomezovat se jen na aplikaci neuronových sítí, ale naznačit i další algoritmy řízení jednotlivých funkčních částí robotu.

Koncepčně velmi dobře a uceleně je zpracována Kap. 3 Senzorický subsystém mobilního robotu, kde jsou výstižně prezentovány všechny typické senzorové subsystémy mobilního robotu, využívané mimo jiné i pro jeho navigaci.

Příklady konstrukcí mobilních robotů v kap. 8 dobře demonstrují jejich typové aplikační možnosti, technickou a především hardwarově-programovou realizaci a dobře dokumentují složitost a komplexnost celé problematiky mobilní robotiky.

Závěrečné hodnocení

Publikace Mobilní roboty – pohony, senzory a řízení je zpracována na velmi dobré odborné úrovni. Je významným příspěvkem k problematice mobilní robotiky, vyplňuje mezeru na trhu odborných publikací z této oblasti a bude dobře využitelná nejen ve výukovém procesu na specializovaných středních a především vysokých školách, ale i v technické praxi

Ostrava, 26. 5. 2005

Prof. Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ
VŠB –Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
ul. 17. listopadu 15, 708 33 OSTRAVA
lubomir.smutny@vbs.cz

 


www.ben.cz