Recenzní posudek

Automatické řízení

7. 8. 2003, Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., D.h.c.

Lektorský posudek na knihu Jaroslav Balátě: Automatické řízení

Předložený rukopis knihy prof. Ing. Jaroslava Balátě, DrSc.: "Automatické řízení" je věnován jedné z nejdůležitějších oblastí technické kybernetiky - teorii automatického řízení.

Autor knihy prof. J. Balátě patří mezi známé odborníky a zkušené pedagogy z oblasti automatizace, kteří se dlouhou dobu zabývají problematikou automatického řízení, a to nejenom z hlediska teoretického, ale i praktického, o čemž svědčí jeho četné odborné publikace doma i v zahraničí i konkrétní technické realizace.

Obsah knihy pokrývá velmi širokou a teoreticky náročnou oblast teorie automatického řízení. Kromě klasických a standardních metod kniha obsahuje i nové přístupy založené na algebraických metodách a také netradiční postupy používané v nelineárním řízení. Mezi největší přednosti předložené knihy patří srozumitelné a názorné vysvětlení i náročnějších teoretických výsledků automatického řízení a jejich současná aplikace v plně řešených příkladech a veliké množství přehledných obrázků. V přílohách jsou obsaženy slovníky používaných transformací a základy maticového počtu. Čtenář knihu nemusí číst soustavně, ale může si vybrat pouze tu část která ho zajímá, případně kterou právě potřebuje. Autor v knize zhodnotil své mnohaleté praktické zkušenosti, především z energetických provozů, ale také z celoživotní pedagogické práce.

Kniha vyplňuje mezeru v českých publikacích z oblasti automatizace, a proto se dá předpokládat, že na téměř všech technických fakultách našich vysokých škol se stane základní příručkou teorie automatického řízení, která může být využívána studenty jak při studiu v magisterských a doktorských studijních oborech z oblasti automatizace a technické kybernetiky, tak i odborníky zabývající se projektováním průmyslových systémů řízení.

Závěr:
Předložená kniha vyhovuje přísným požadavkům na odbornou publikaci knižního charakteru, zabývá se velmi důležitou a aktuální problematikou, o kterou projeví zájem nejenom studenti technických fakult, ale i široká odborná veřejnost zabývající se automatizací. Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc. v ní jedinečným způsobem zhodnotil své bohaté praktické i pedagogické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že již delší dobu podobná publikace na českém knižním trhu chybí a že kniha názornou a přístupnou cestou vysvětluje většinu problémů teorie automatického řízení, doporučuji ji vydat co nejdříve.

Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., D.h.c.
katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 596 993 485, fax: 596 916 129
e-mail: antonin.vitecek@vsb.cz


8. 10. 2003, Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

Lektorský posudek na knihu Jaroslav Balátě: Automatické řízení

Předem nutno říci, že kniha vyplňuje citelnou mezeru, která je v naší odborné literatuře už hezkou řádku let. Více než 20 let není na našem knižním trhu monografie, která by mohla sloužit jako příručka i vysokoškolská učebnice pro klasickou i moderní regulační techniku.Od dob učebnic Kotek, Kubík a kol. se objevují sporadicky jen vysokoškolská skripta, která nejsou pro širší veřejnost často dostupná.

Kniha pokrývá celou oblast teorie řízení a bude zejména použitelná jako referenční příručka pro inženýry pracující v této oblasti. Kniha je zaměřená velmi prakticky, většinou jen uvádí potřebné vztahy a nezachází příliš hluboko do teorie při jejich odvozování. Knihu může používat každý technik, který prošel základním kurzem matematické analýzy a algebry.

Velkým kladem knihy, který ocení zejména praktici je velké množství řešených příkladů dotažených až do numerických výsledků.

Za nedostatek považuji, že u každé metody apod. není citována příslušná literatura. To by velmi pomohlo těm, kteří budou potřebovat podrobnější informace nebo hlubší poučení. Rád bych ještě upozornil na jednu věc. Kniha by si zasloužila velmi podrobný rejstřík, což je tradiční nedostatek naší odborné literatury.

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.
Katedra řídicí techniky a telematiky
Dopravní fakulta ČVUT
Konviktská 20, 110 00 Praha 1

 


www.ben.cz