Recenzní posudek

Maxwellovy rovnice

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Recenze knihy - Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice

Maxwellovy rovnice jsou základem k řešení mnoha technických problémů a jsou proto obsaženy v úvodních statích mnoha knih a skript. Tato kniha je zaměřena výlučně na Maxwellovy rovnice a končí tam kde většina ostatních knih začíná.

Tato příručka se zabývá odvozením a hlavně vysvětlením Maxwellových rovnic. Je určena pro studenty a bývalé studenty vysokých technických škol, kteří ze skript a přednášek nepochopili Maxwellovy rovnice.

Výklad začíná od základních jednoduchých vztahů, které jsou vysvětlovány na jednoduchých pokusech. Jeden vztah je často vysvětlován a odvozován několika různými způsoby. Na rozdíl od mnoha skript kniha obsahuje mnohem více textu než rovnic. Vše je doplněno množstvím schematických obrázků.

Podrobně jsou rozebrány a vysvětleny a na obrázcích znázorněny v Maxwellových rovnicích používané matematické operátory divergence, gradientu, rotace, nabla a Laplaceův operátor. V přílohách nalezneme dokonce i názorné a jednoduše vysvětlené opakování vektorového počtu a Gaussovy a Stokesovy věty, které jsou potřebné pro práci s výše uvedenými operátory. Poutavě je uvedeno také propojení Maxwellových rovnic s teorií relativity a použití teorie relativity k odvození Amperova zákona.

V knize je samozřejmě vysvětleno chování elektromagnetického pole také v látkovém prostředí. Zřejmě z důvodu zjednodušení není ovšem detailně vysvětlen rozdíl mezi feromagneticky a paramagnetiky a tvar hysterezní smyčky. Vzhledem k zaměření knihy to, ale není na závadu. Výklad je díky tomu srozumitelnější. Jediné co mi v knize chybělo je uvedení faktu, že tvar a velikost hysterezní smyčky závisí na materiálu, ale to snad každý, kdo bere tuto knihu do ruky, jistě ví.

Kniha je výbornou pomůckou pro studium předmětu „Teoretická elektrotechnika“ a partií elektrostatiky, elektromagnetizmu a elektrodynamiky ve fyzice a řadě další předmětů.

Zdroj:
K^7 - vědecko populární časopis TU v Liberci 4/2004
http://k7.vslib.cz


Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Fakulta Mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Katedra elektrotechniky
Technická univerzita Liberec

 


www.ben.cz