Recenzní posudek

Maxwellovy rovnice

25. 8. 2003, Ing. Jan Šístek

Recenzní posudek na knihu Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice

Cílem publikace je, jak praví sám autor v úvodu, podat výklad odvození a vlastností Maxwellových rovnic jednodušším způsobem, než jak je tomu v odborných knihách a skriptech. Autor při odvozování vychází z jednoduchých experimentů, jejichž výsledky lze snadno předpovědět. S využitím několika obecně platných principů, jako jsou symetrie problému, vztah intenzity pole a hustoty siločar a další, pak dochází k exaktnímu popisu pole. Takovýmto způsobem byly zřejmě před téměř dvěma stoletími odvozovány důležité rovnice elektromagnetického pole.

Vzhledem ke způsobu výkladu bych knihu doporučil těm čtenářům, kteří se již s teorií elektromagnetického pole setkali, ale z různých důvodů nepronikli do vzájemných vztahů mezi jednotlivými veličinami, případně nemají názornou představu o použitém operátorovém počtu. V žádném případě se nejedná o základní učební text, ale spíše o jiný pohled na vybrané problémy z teorie elektromagnetického pole.

Vedle témat objevujících se v běžných textech o elektromagnetickém poli autor obšírněji diskutuje tyto oblasti:

V Praze dne 22. srpna 2003

Ing. Jan Šístek
ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole
Technická 2
166 27 Praha 6

 


www.ben.cz