Recenze

VN zdroje – zdroje vysokého napětí

21. 4. 2008, Ing. Eva Müllerová, Ph.D., Fakulta elektrotechnická - ZČU v Plzni

Publikace VN zdroje se zabývá problematikou, jejíž komplexní a přehledné zpracování v elektrotechnické literatuře v poslední době chybí. Principy generování vysokého napětí včetně konkrétních parametrů a typů jednotlivých zdrojů je kniha, kterou uvítá široká škála čtenářů od učitelů a pracovníků fyzikálních a elektrotechnických laboratoří přes příznivce praktických pokusů používajících vysoké napětí až po uživatele těchto zdrojů v rámci své odborné činnosti.

Přehled zahajují zdroje elektrostatické. Oblast tohoto typu generování vysokého napětí je převážně určena laboratorním a výzkumným aplikacím a je velmi zajímavou částí publikace. V kapitole jsou uvedeny zdroje s různým historickým i odborným kontextem a text je doplněn některými praktickými realizacemi na fotografiích a v komentářích v části knihy věnované experimentům s vn zdroji.

Další kapitoly zaměřené na střídavé zdroje, usměrňovače, spínané a Teslovy zdroje tvoří poměrně široký přehled jednotlivých zdrojů, které představují soubor možností jak generovat vysoké napětí s akceptovatelnými parametry a účinností s ohledem na uplatnění daného zdroje v aplikacích.

Z celkového pohledu se kniha zabývá velmi širokou oblastí a shromažďuje velké množství informací včetně stručných exkurzí do okrajově souvisejících problematik, jakými jsou například charakteristiky některých prvků používaných v jednotlivých zdrojích nebo bezpečnost práce. Vzhledem k tomu, že kniha se může stát inspirací pro fyzikální a elektrotechnické nadšence, považuji tato doplnění za potřebná a aktuální.

Je však třeba podotknout, že šíře záběru, s jakou je publikace zpracována, je pro celkovou srozumitelnost knihy pro širokou čtenářskou obec spíše nevýhodou. Jednotlivým kapitolám by prospělo v rozsáhlejším textovém komentáři zobecnit principy daného typu zdroje a u konkrétních zdrojů uvést šíři a oblast jejich uplatnění a aktuálnost provedení, jak je to v některých případech i uděláno. Škoda také, že publikace prakticky opomíjí oblast zkušebních vysokonapěťových zdrojů, například nepříliš povedená kapitola o „nárazových“ generátorech.

Celkové vyznění publikace je tedy převážně spíše fyzikální, což do určité míry omezuje její čtenářský potenciál, ale rozhodně nesnižuje potřebnost takovéto publikace a zásluhy na systematickém utřídění tak rozsáhlých poznatků z málo aktuálně zpracovávané oblasti.

Eva Müllerová

Reakce na zveřejněnou recenzi

26. 4. 2008, Vladimír Lysenko, autor

Paní Ing. Eva Müllerová, PhD. – recenzentka, vcelku kladně hodnotí vydání knihy o VN zdrojích. Pochvalně se též vyjadřuje o náplní jednotlivých kapitol.

Vytýká ale šíří záběru jejího zpracování, která, jak píše, pro širokou čtenářskou obec může být spíše nevýhodou. Na tuto výtku namítám, že kniha je určena především čtenářské obci s odborným nikoliv všeobecným vzděláním.

Další její výtka se týká kapitoly o nárazových generátorech, kterou pokládá za nepovedenou.
Na uvedenou výtku reaguji tak, že nárazové generátory principálně nejsou zdroji VN, nýbrž pouze výkonovými VN násobiči, což je v kapitole také zmíněno.

Paní recenzentka se nezmiňuje o přílohách, v nichž jsou kapitoly rozšířeny do větší hloubky. Dále v recenzi není zmíněno, že každá kapitola obsahuje číselné příklady s řešeními, které mají za úkol problematiku osvětlit.

Závěrem lze konstatovat, že recenze vyznívá kladně a též kladně je hodnocena potřebnost jejího vydání.

Doc. Ing. Vladimír Lysenko, CSc.

 


www.ben.cz