Lektorský posudek

Moderní učebnice elektroniky - 5. díl

11. 9. 2007, Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář

Lektorský posudek na knihu:

Učebnice je rozsáhlým a užitečným vstupem do světa operačních zesilovačů. Systematicky je budován pojmový "aparát" popisující základní skutečnosti a modely používané v oblasti operačních zesilovačů. Důležitou část představuje i historická exkurse, která objasňuje čtenáři to, jak operační zesilovač vůbec vznikal, jak se vyvíjel – první elektronkovou komerční realizací počínaje.

Celý text je proložen řadou ilustrativních a praktických příkladů, které vhodně dokreslují teoretické úvahy a odvození. Většina teoretických odvození vychází z elementárních poznatků, některá však vyžadují větší pozornost (například odvození chyb základních zesilovačů, či popis potlačení souhlasných složek signálu u přístrojových zesilovačů). Přínosem pro čtenáře je jistě i uvedení anglické terminologie (včetně slovníku), to mu usnadní studium odborných anglických pramenů.

Učebnice obsahuje celkem 5 kapitol a 4 dodatky.

První tři kapitoly tvoří podstatnou část učebnice a zabývají se základními principy, technologiemi, konstrukcemi a problémy klasických i nejmodernějších diferenčních zesilovačů. Zaveden je pojem ideální OZ, jsou definovány reálné vlastnosti, jsou popisovány základní aplikace, …. V článcích 2.5 a 2.6 je zvlášť popisován zesilovač CFA – zesilovač s proudovou zpětnou vazbou (obecně používaný, byť dost nepřesný název – i do proudového vstupu se totiž většinou odvozuje zpětnovazební signál od výstupního napětí, z tohoto hlediska se tedy jedná o vazbu napěťovou).

Kapitola třetí uvádí čtenáře do problematiky přístrojových zesilovačů. Je uváděno několik základních zapojení, jsou popsány nejmodernější struktury s autonulováním (viz i příloha D), základní aplikace.

Čtvrtá kapitola popisuje napěťové komparátory, upozorňuje na to, čím se liší od běžného operačního zesilovače. Jsou specifikovány vlastnosti „opravdových“ komparátorů i komparátorů s operačním zesilovačem.

Pátá kapitola stručně popisuje audio zesilovače, jejich společné vlastnosti se zesilovači operačními i některá specifika, kterými se odlišují.

Dodatky A a B obsahují odvození vlastností základních zesilovacích struktur s využitím teorie zpětné vazby, dodatek C představuje stručný úvod do problematiky šumů, dodatek D popisuje hezky základní princip moderních struktur s autonulováním.

Součástí učebnice je i rozsáhlý seznam literatury, které lze využít pro další studium problematiky operačních zesilovačů.

Celá učebnice tak má strukturu velmi kvalitního, metodicky uspořádaného kurzu. Čtenář získává velmi dobrý základní přehled, který si může sám (pomocí uvedených odkazů) podle potřeby a zájmu doplňovat. Jeho rozhodování již může být (na základě hodnoceného materiálu) přiměřeně kvalifikované.

Drobné formální nedostatky a nepřesnosti, které jsem při studování učebnice zjistil (a které se při každé takové práci v určité míře vyskytují), zde nemá cenu popisovat, nebyly nijak zásadní a byly autorovi sděleny. (Pozn. red.: Autor připomínky akceptoval a ve vydané knize budou již opraveny)

Ostrava, 11. 9. 2007

Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
VŠB –Technická univerzita Ostrava
Katedra teoretické elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
ul. 17. listopadu 15, 708 33 OSTRAVA

 


www.ben.cz