Recenzní posudek

Antény - encyklopedická příručka

25. 9. 2005, Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

Odborná recenze knihy Miroslav Procházka: Antény - encyklopedická příručka, 3. vydání

První vydání encyklopedické příručky „Antény“ v roce 2000 a dotisk z roku 2001 byly zcela rozebrány. Proto autor připravil nové rozšířené vydání. Řada původních hesel je doplněná, upravená, popř. zcela nově zařazena. Čtenáři nepochybně přivítají 46 nových grafů a vyobrazení. Velice praktické je zařazení nové samostatné přílohy „Nomogramy“ s 35 obrázky a CD-ROM, který obsahuje celé ročníky Amatérského Radia pro konstruktéry, věnované problematice antén a vf technice. Na CD-ROM je i řada programů, vytvořené jednak autorem, jednak spoluprací s ČVUT FEL, určené pro výpočty mikrovlnných antén a dynamické znázornění chování elektromagnetického pole. Podstatné zlepšení je i pevná vazba, která umožní vyšší trvanlivost této velice užitečné knihy. Kniha má rozsáhlý fond literárních odkazů a v žádném případě nelze vyčítat, že by bylo možné doplnit další odkazy. Někteří autoři se již ani nepokouší o nepřehledné množství citací a uvádí pouze několik základních, protože si uvědomili, že čtenář může v případě potřeby získat další informace na internetu. Přesto by bylo dobré doplnit, že mnoho velice praktických nomogramů bylo uveřejněno ve sloupcích Antenna Designers Notebook, uveřejňovaných od srpna 1983 v IEEE Antennas and Propagation Society Newsletter (nyní IEEE Antennas & Propagation Magazine).

Autor patří mezi nejzkušenější odborníky v oboru anténní techniky v České republice s hlubokými teoretickými znalostmi a velkými praktickými zkušenostmi,. Během více než padesátileté praxe často spolupracoval s řadou specialistů v nejrůznějších oborech antén od nejnižších do nejvyšších frekvenčních pásem. Je dobře znám svou rozsáhlou publikační činností v České republice i v zahraničí a to jak na úrovni vysokoškolské učebnice a vysoce odborných specializovaných článků určených pro odborníky v oboru antén, tak i řadou publikací určených pro širokou technickou veřejnost. Díky tomu představuje kniha Antény zdařilý pokus o moderní přístup k technickým informacím formou encyklopedické příručky, která dovoluje rychlou orientaci v oboru a současně podává v důležitějších heslech i podrobnější informace o problematice.

Autor obvykle volil odbornou terminologii, která se používala na pracovišti bývalého Výzkumného ústavu pro sdělovací techniku v Praze. Pravděpodobně nebude snaha o sjednocení terminologie úspěšná, neboť řada doporučovaných termínů se nevžila a často se ujaly překlady převážně amerických termínů nebo přímo tyto termíny v originále, jak o tom svědčí např. i vysokoškolská skripta vydávaná v poslední době. K roztříštěnosti terminologie přispělo hlavně to, že se anténní technika rozvíjela na řadě pracovišť v bývalém Československu pro různá frekvenční pásma a aplikace (přijímací a vysílací antény pro rozhlas, televizi, sdělovací techniku, radary atd.) a často se jednalo o speciální výzkum a výrobu. I když během posledního půlstoletí bylo vydáno několik souborných publikací a učebnic a řada odborných článků a specializovaných publikací o výsledcích práce několika desítek pracovníků v nejrůznějších oblastech anténní techniky v Československu, nepřispělo to příliš ke sjednocení. Navíc v posledním období se stala sdělovací technika převážně doménou dovozu ze zahraničí, což dále podporuje americkou terminologii. Na druhé straně se dnes (po kritických devadesátých letech, kdy se rozpadla řada podniků) úspěšně projevuje i tuzemská podnikatelská činnost při výrobě anténní a vysokofrekvenční techniky. Je ovšem pravda, že americká terminologie se běžně používá nejen v české, ale i v německé či ruské literatuře a je to patrné i v jiných oborech (např. výpočetní technice). Ovšem ani americká a britská terminologie není sjednocená.

Hesla jsou řazená abecedně, v závorce za tučně vytištěným heslem často následuje synonymum, popř. anglický název. Pak je uvedená stručná, pokud možno vyčerpávající definice pojmu. U důležitých hesel je v další části podrobnější výklad, který se nevyhýbá ani příslušné matematické formulaci. Protože hesla byla zpracována z různých pramenů, nejsou značky použitých veličin zcela důsledně sjednoceny, ale u každého hesla je uveden jejich význam. Většina hesel je doplněna velmi názornými obrázky, občas jsou uvedeny tabulky a grafy. Tím se knížka blíží spíše odborné příručce. K tomu přispívá i bohatá citace příslušné literatury.

Je samozřejmé, že jednotliví specialisté z různých oblastí anténní techniky zde budou postrádat jak detailnější popisy antén a rozsáhlejší odkazy na literaturu, tak i podrobnější matematický aparát, což ovšem musí hledat ve specializovaných (obvykle cizojazyčných) publikacích a časopisech a samozřejmě na internetu. To je snadno pochopitelné, neboť daný rozsah publikace nemůže v žádném případě překrýt celé spektrum existujících antén a systematický popis teorie antén, což by nemohla splnit ani mnohonásobně rozsáhlejší příručka. Proto se nebudu věnovat tomu, co všechno by se v této encyklopedické příručce mohlo objevit. Mohu konstatovat, že se autorovi podařilo napsat příručku, která pokrývá poměrně vyváženě jak základní teoretické principy, tak i praktické aspekty návrhu a konstrukce antén pro nejobvyklejší aplikace pro všechna používaná frekvenční pásma.

Dílo bude bezpochyby sloužit jako základní zdroj informací nejen pro odborníky specializované v oboru antén, ale i pro nejširší technickou veřejnost včetně velké rodiny radioamatérů. Odborníci jistě ocení veliké množství praktických příkladů konstrukce antén, které se obvykle v teoreticky zaměřených vysokoškolských učebnicích a monografiích neobjevují a v článcích publikovaných v časopisech a na konferencích se vyskytují pouze sporadicky. Radioamatéři, kteří se celosvětově zasloužili o vznik celé řady modifikací základních typů antén, zde naleznou řadu těchto modifikací (pochopitelně ne všechny) a odpovědi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na různých frekvenčních pásmech (KV, VKV a UKV). Zájemci o další podrobnosti jistě ocení doporučenou literaturu u jednotlivých hesel.

Lze tedy shrnout, že nové rozšířené vydání jistě uvítá nejen široká technická veřejnost včetně radioamatérů, ale i studenti elektrotechnických oborů zejména proto, že řada hesel je přepracovaná, popř. zcela nově zařazena. Čtenáři uvítají rovněž nové grafy a vyobrazení a také nomogramy v nové samostatné příloze. Nepochybně ocení CD-ROM s celými ročníky Amatérského Radia pro konstruktéry, věnované problematice antén a vf technice i řadu programů, určené pro výpočty mikrovlnných antén a dynamické znázornění chování elektromagnetického pole. Podstatné zlepšení je i pevná vazba, která umožní vyšší trvanlivost této velice užitečné knihy. Jistě po ní občas sáhnou i odborníci v jednotlivých oborech anténní techniky, zejména pokud se budou zajímat o praktické konstrukce antén ve frekvenčních pásmech se kterými dosud nemají větší zkušenosti.

V Praze dne 25. 9. 2005

Posudek vypracoval Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
University of Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Tel. +420 466 036 293
ax +420 466 036 497
e-mail: Vladimir.Schejbal@upce.cz

 


www.ben.cz