Recenzní posudek

Elektrotechnická měření

6. 12. 1999, Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

Posudek na rukopis knihy Elektrotechnická měření

Posuzovaný rukopis knihy má rozsah 243 stran a je členěn do 17 kapitol. Dle informace uvedené v předmluvě má být kniha určena jako učebnice pro střední průmyslové školy elektrotechnické. K posuzovanému textu mám tyto zásadní výhrady:

  1. Obsah značné části rukopisu je zastaralý a až na výjimky odpovídá úrovni techniky zhruba před 25 lety. Samozřejmě základní měřicí metody pro měření napětí, proudu a výkonu jsou stále stejné, neplatí to ale již např. v oblasti měření odporu (paralelní srovnávací metoda se prakticky vůbec nepoužívá, místo vyváženého Wheatstoneova můstku se v praxi běžně používají číslicové multimetry, místo Thomsonova můstku sériová srovnávací metoda ve spojení s číslicovým voltmetrem). Totiž platí i o měření impedancí, kde již před mnoha lety byly nahrazeny můstky Wheastoneova typu můstky transformátorovými. I ty už se však v současné době používají pouze pro nejpřesnější měření a v běžné praxi byly nahrazeny číslicovými RLC metry pracujícími na fázorovém principu (převod Z -> U popř. Y -> U). Totéž platí (možná ještě ve větší míře) o části týkající se měřicích přístrojů. Samozřejmě je třeba uvést základní principy měřicích ústrojí, z nichž pak vyplývají jejich uživatelské vlastnosti. Rozhodně však v současné době je zcela zbytečné se zabývat dopodrobna jejich konstrukcí či dávno již nepoužívanými typy (např. elektrodynamický voltmetr). Totéž platí o kompenzátorech, galvanometrech či magnetoelektrických fluxmetrech. Podrobněji viz konkrétní připomínky.
  2. V rukopisu zcela chybí (až na drobné výjimky) část týkající se v současné době běžně používaných číslicových přístrojů a s tím souvisejících měřicích převodníků. To se týká zejména základních principů analogově-číslicového převodu, operačního usměrňovače a řízeného usměrňovače (základního bloku vektorvoltmetrů a RLC měřičů) a dále převodníků R -> U a na obdobném principu pracujících převodníků Z -> U popř. Y -> U. Převodníky efektivní hodnoty (běžná součást multimetrů) a násobičky (základní blok číslicových wattmetrů a elektroměrů) by měly být zmíněny alespoň jako bloky. Pokud toto je obsahem jiné, např. navazující učebnice, je nutný příslušný odkaz a v tom případě ba byla vhodná též redukce rozsahu předloženého rukopisu přibližně o 40 až 50%.
  3. Rukopis obsahuje řadu věcných chyb či nepřesností a několik numerických chyb v příkladech (viz konkrétní připomínky).
  4. Domnívám se, že některá schémata a používané termíny neodpovídají v současné době platným normám. Z výše uvedených důvodů doporučuji posuzovanou publikaci v předloženém stavu nevydávat. V případě přepracování rukopisu doporučuji zejména částečně redukovat a modernizovat kapitolu 2, kapitolu 4 redukovat minimálně o 60%, doplnit kapitolu týkající se AČ převodu, kapitoly 7 a 11 částečně a kapitoly 8-10 a 12 zcela přepracovat. Kapitoly 16 a 17 zcela vypustit, protože popisované přístroje a zařízení jsou zastaralá a v praxi již téměř nepoužívají. Domívám se totiž, že obsah nově vydané knihy by měl odpovídat současnému stavu techniky a ne stavu, který byl aktuální před zhruba 25 lety. Pokud obsah této knihy skutečně odpovídá látce vyučované v předmětu Elektrická měření na SPŠ, bylo by vhodné se vážně zamyslet nad tímto stavem.

V Praze 6. 12. 1999

Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
vedoucí katedry měření, ČVUT Praha

reakce nakladatelství BEN - technická literatura

Přesto, že posudek na tuto učebnici je negativní, rozhodl jsem se knihu nakonec vydat. A to proto, že dosud nebyla žádná podobná učebnice na téma měření v elektrotechnice vydána a tudíž jsme byli vystaveni mírnému tlaku ze středních škol, které mnohdy nemají ani žádná podobná skripta. Obsah knihy jsme záměrně neredukovali, protože na některých elektrotechnických průmyslových školách je vybavení laboratoří zastaralé a proto je vhodné, aby se studenti v této knize alespoň seznámili s principy činností přístrojů, na kterých měří. Další důvody, proč jsme knihu vydali, jsou uvedeny na straně 10 v této knize, popř. v dokumentu http://www.ben.cz/_d/obsah/121012o.pdf.

Myslím si, že je lépe mít alespoň takovouto učebnici než žádnou. Pokud se nám podaří v budoucnu nějakou učebnici na téma měření v elektrotechnice vydat, nebudeme již tuto dále vydávat.

Libor Kubica

 


www.ben.cz