Recenzní posudek

Elektrotechnologie

26. 8. 2003, Ing. Jiří Hozman

Recenzní posudek na knihu Josef Šavel: Elektrotechnologie - materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice

Recenzní posudek na středoškolskou učebnici Elektrotechnologie - materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice, autora Doc. Ing. Josefa Šavela, CSc., vydanou v nakladatelství BEN - technická literatura jako druhé vydání v roce 2003. Posudek je součástí náležitostí přiložených k žádosti o udělení schvalovací doložky učebnici MŠMT ČR.

Při vypracování posudku bylo použito doporučené osnovy dle přílohy 5 pokynů a posudek je následující.

1. Soulad učebnice

Z hlediska souladu učebnice s Ústavou a zákony ČR lze konstatovat, že se jedná o standardní středoškolskou učebnici, ve které nejsou obsaženy žádné textové ani obrazové pasáže, které by mohly mít vliv na mravní stav mládeže. Stejně tak zde nejsou uvedeny materiály, které by vyjadřovaly ideologické či politické myšlenky. Učebnice obsahuje pouze texty a obrázky, které jsou nezbytně nutné k pochopení popisované odborné problematiky.

Z hlediska souladu učebnice se standardem vzdělávání nemohu nic sdělit, protože mi není známa existence standardu pro předmět Elektrotechnologie pro slaboproudé obory na středních školách.

Z hlediska souladu učebnice s učebním plánem a s osnovami konkrétního vzdělávacího programu lze konstatovat, že autor velmi důsledně odvozoval obsah učebnice od výše uvedených dokumentů.

2. Celková koncepce

Učebnice má logickou stavbu, která spočívá v posloupnosti - popis materiálů, technologií a výrob. Učebnice je vhodně členěna do 15 kapitol, které na sebe vhodně navazují. Vlastní obsah i členění vlastního textu učebnice je velmi přehledné a působí uceleně.

3. Odborná správnost a přiměřenost věku žáků

Vzhledem k tomu, že se jedná o středoškolskou učebnici, jsou text a grafické přílohy přiměřené věku žáků ve druhém ročníku a vyšším. Z hlediska odborné správnosti nemám žádné připomínky. Je to dáno jednak zkušeností autora a jednak použitím kvalitních publikací, uvedených v seznamu použité literatury. Odborná terminologie je plně v souladu s právě platnou a užívanou terminologií v oblasti elektrotechnologie. Grafické přílohy jsou názorné a srozumitelné a vhodně doplňují text. Pouze v kapitole týkající se Technologie pasivních součástek bych doporučoval zvážit doplnění některých obrázků a především tabulek s přehledem vlastností (např. rezistory, potenciometry apod.), tak jako je tomu částečně u kondenzátorů.

4. Jazyková kultura a terminologická správnost (podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 a Dodatku z roku 1994)
Text učebnice v základních rysech udržuje velmi dobrou jazykovou kulturu. Z hlediska terminologie se v textu objevuje velmi málo slov, která by bylo vhodné nahradit jinými slovy. Vzhledem k rozsahu učebnice si dovoluji toto zjištění považovat za nedůležité. V textu se objevuje pouze několik překlepů.

5. Didaktické zpracování učiva

Učebnice obsahuje na 248 stranách značné množství textu, které je vhodně rozděleno na základní a rozvíjející texty.

Bohužel musím konstatovat absenci námětů pro společnou a samostatnou práci žáků. Domnívám se však, že není tak snadné a jednoznačné vytvořit takovéto náměty pro učebnici v oblasti elektrotechnologie. Lze to dle mého názoru řešit přímo během výuky s využitím polytechnických pomůcek a modelů. V rámci výuky považuji za nezbytné využívat videoprogramy, filmy a exkurze, které dokreslují žákům výklad.

Grafický a obrazový materiál jsou vhodným doplňkem textu učebnice. Provedení je na velmi dobré úrovni a je případným vzorem studentům v oblasti technického kreslení.

6. Další specifika
Domnívám se, že výraznou specifikou uvedené učebnice je to, že zahrnuje širokou škálu poznatků a činností z fyziky, chemie, metalurgie, strojírenství, měřicí a automatizační techniky, ale i z dalších oblastí. Tato interdisciplinárnost vyžaduje důkladný přehled o znalostech, na které se má navazovat a dále vhodný kompromis mezi pouhým popisem a textem vysvětlujícím některé principy.

7. Vyjádření recenzenta k udělení doložky

V Praze dne 26. 8. 2003

Posudek vypracoval Ing. Jiří Hozman
katedra radioelektroniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
tel.: 224 352 256
e-mail: hozman@fel.cvut.cz


25. 8. 2003, Ing. Antonín Blahovec

Recenzní posudek učebnice Josef Šavel: Elektrotechnologie - materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice

 1. Učebnice vznikla v letech 1995-1999 v souvislosti s výukou na Střední průmyslové škole sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 a to předmětů: Elektrotechnologie (2. ročník - obrazová a zvuková technika) a Technologické procesy (2. ročník - digitální telekomunikace). Podnětem vydání byla též akce bývalého Výzkumného ústavu odborného školství: provedení analýzy neuspokojivé situace v oblasti učebnic.

  Náplň učebnice vychází ze schválených osnov a rozpisu učiva uvedených a obdobných předmětů, byla připomínkována řadou středních průmyslových škol elektrotechnických a projednána včetně rukopisu na poradě ředitelů těchto škol.
   

 2. Celková koncepce učebnice vychází z logické stavby a členění, a sice: od obecných hlavních druhů a hlavních vlastností materiálů pro elektrotechniku - ke specifickým vlastnostem materiálů změnou struktury a složení - ke speciálním technologickým a výrobním procesům.
  Řazení a návaznost jednotlivých částí vychází a dodržuje zásadu: od obecného a jednoduchého ke speciálnímu a složitému.
  Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány při dodržování postupu od teoretických poznatků k technickým aplikacím.
   
 3. V textu i grafických přílohách jsou uplatňovány současné odborné poznatky získané v souběžných odborných předmětech (chemie, fyzika, základy elektrotechniky, technické kreslení apod.).
  Výklad je přiměřený studentům středních a vyšších odborných škol.
   
 4. Jazyková kultura odpovídá posledním Pravidlům českého pravopisu a je dodržována terminologická správnost (chemické, fyzikální a matematické názvosloví, veličiny a jednotky).
   
 5. Ověření učebnice z didaktického rozpracování učiva probíhalo v letech používání učebnice (r. 1999 - 1. vydání, r. 2000 - dotisk 1. vydání, r. 2001 - druhý dotisk 1. vydání) a o jeho vhodnosti svědčí stálý zájem škol a podnět k nynějšímu 2. rozšířenému vydání.
   
 6. Učebnice je v souladu s prudkým rozvojem polovodičových součástek, mikroelektronických integrovaných obvodů a optoelektroniky.
  Ve 2. vydání rozšířeném o oblasti výroby byla věnována pozornost zpracování plastů, které patří k našim tradičním průmyslovým a aplikačním oborům a v současné době vykazují největší růst.
   
 7. Z hlediska dosavadního ověření ve výuce a dalšího rozšíření o oblasti výroby doporučuji bez výhrad udělení doložky.

V Praze 25. 8. 2003

Ing. Antonín Blahovec
Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 3, 110 00 Praha 1
Na Petřinách 297, 160 00 Praha 6

 


www.ben.cz